Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Serge Kahili King: Městský šaman

edca5077a6_94115716_o2.jpg
Průvodce osobní a planetární proměnou založenou na havajské filozofii

Pragma, 2012, překlad Petra Kudrnáčová
Šamanismus je zvláštní druh léčitelství a havajský šamanismus je zvláštní druh šamanismu. Ne každý zaříkávač je šaman, ovšem šaman může být zaříkávačem. Ne každý kmenový duchovní je šaman, ale šaman jím být může. Ani každý léčitel není šaman, šaman však může být i léčitelem. Pro účely svého učení definuji šamana jako léčitele vazeb: mezi myslí a tělem, mezi lidmi, mezi člověkem a okolnostmi, mezi člověkem a přírodou a mezi hmotou a duchem

Srdce, mysl a duch

Havajští duchovní mistři dospěli před mnoha staletími k závěru jako jiní v různých dobách a na různých místech, že existuje oblast vědomí, která pracuje skrytě a nepřímo - ku (srdce, tělo, podvědomí), oblast vědomí pracující otevřeně a přímo - lono (mysl nebo vědomí) a oblast vědomí, která přesahuje a přitom zahrnuje obě předchozí - kane (duch).

--------------

Zkoumání emocí

Pohodlně se posaďte nebo postavte a uvolněte všechny svaly (omezte se jen na napětí nutné k udržení polohy vsedě nebo vestoje). Nyní s použitím vzpomínek nebo představ v sobě začněte vyvolávat co největší zlost, ale nenapínejte žádné svaly. Pokud se vám podaří udržet svaly uvolněné, zjistíte, že je to fyziologicky nemožné se rozzlobit. Zlost, stejně jako strach, nemůže existovat bez svalového napětí. Proto když se naučíte svaly uvolnit, můžete si snadněji vybavit znalosti a dovednosti a zároveň budete schopni se oprostit od strachu a zlosti. Navíc tím, že poskytnete svému ku (srdce, tělo, podvědomí) novou vzpomínku na to, jak se zachovat nebo reagovat, můžete překonat mnohé nepříjemné nebo nezdravé návykové modely.

-------------

Prvořadou funkcí ku je paměť a prvořadou motivací radost. Přesněji řečeno motivace ku směřuje k radosti a od bolesti. Tuto motivaci má každé vaše navyklé - na paměti založené mentální, emocionální nebo fyzické - chování. Proto rádi děláte některé věci a jiné v oblibě nemáte, proto je pro vás jedna činnost snazší než jiná a proto s něčím otálíte, přestože je to důležité. Ku naprosto automaticky míří k tomu, co přináší radost, a co nejvíce se snaží vyhnout tomu, co je nepříjemné.

Ještě větší část chování člověka může být objasněna primární motivací lona (mysl nebo vědomí), jíž je pořádek. Jestliže je přítomen strach, motivaci pořádku nahradí motivace bezpečí. Hlavním nástrojem lona je představivost. Protože lono je jediná část, kterou máme pod přímou kontrolou, vývoj tohoto nástroje má nejvyšší důležitost. Prostřednictvím své představivosti ovlivňujete aspekty mysli a svět kolem sebe.

Kane je chápáno jako "zdrojový" aspekt, čistě spirituální esence. Také se může nazývat duší, ovšem nesmíte si představovat, že jde o něco, co můžete ztratit nebo od sebe oddělit. Z toho důvodu se také často pojmenovává jako lepší já nebo vyšší já (ale to vychází z ještě většího zdroje, kterému můžete říkat božstvo nebo jakkoliv jinak). Podle havajské tradice se mu často říká aumakua a symbolicky může být spojováno s předky nebo prarodiči.

Prvořadým nástrojem kane je energie. Vesmír je tvořen energií a právě energie podporuje, udržuje a mění sny života. Představivost lono energii nasměruje a vnímání ku nám dovolí pocítit její vliv.

Mnohé tradice a učení vyjadřují myšlenku, že napojit se na aspekt ducha je namáhavý, dlouhodobý proces vyžadující velkou disciplínu a zvláštní techniky. Přitom je to snadné a prosté. Musí být. Neboť nic není tak těsně propojenou součástí vás jako váš vlastní duch.

-----------

Základní principy

Číslo sedm v havajštině je hiku, slovo složené ze dvou slabik - hi, ženský princip (plynout) a ku, mužský princip (stát si pevně za svým).

Systém huna se svými sedmi principy není předkládán jako absolutní pravda, ale jako sada hypotéz, které umožňují efektivněji provozovat šamanismus.

IKE - Svět je takový, za jaký ho považujete

Všechno je sen. Halucinace znamenají, že "váš sen neodpovídá mému snu".

KALA - Neexistují žádná omezení

Pravidla hry představují omezení vytvořená tak, abyste ji mohli hrát. Filtrační omezení způsobuje zaměření pozornosti bez potenciálu pozitivního skutku. V každém případě platí, čím více lidí věří, že změna, již chcete provést, je možná, tím snadněji k ní dojde. Nekončíme s pokožkou. Naše energie, duch, se rozprostírá do celého vesmíru. Všichni jsme spojeni se vším.

MAKIA - Energie proudí tam, kam míří pozornost

Mezi nejúspěšnější a nejdéle používané techniky šamanů patří meditace a hypnóza a obě fungují na základě třetího principu. Meditace samotná znamená hluboké, souvislé zamyšlení, jinými slovy trvající soustředěnou pozornost. Když se na věc podíváme z jiného úhlu, zjistíme, že kdykoliv medituje lono, medituje rovněž ku. Výuka šamana zahrnuje také studium dovednosti, jak přimět lono a ku, aby meditovaly ve stejnou dobu o stejné věci. Dříve se hypnóza odlišovala od meditace tím, že vás do soustředěného stavu uváděl hypnotizér, ale meditace pod vedením a autohypnóza tento rozdíl setřely. Jako procesy představují meditace i hypnóza pouze odlišné techniky stejné záležitosti - zaměření pozornosti na pozitivní přesvědčení a očekávání. Rozdíl může být spatřován v předmětu pozornosti.
Lidské bytosti jsou samy o sobě energetickými generátory, takže když se jich do klidného místa s pasivní energií přesune dostatečný počet, mohou ho záhy změnit na aktivní, dynamické a případně stresující místo.
Přeměnou energií se vysvětluje, jak může myšlenka vytvořit svůj fyzický ekvivalent, obzvlášť při zesílení emocí a nebo přesvědčení.

----------

Zkoumání toku energie

Abyste demonstrovali proudění energie tam, kam míří pozornost, a vliv myšlenky na fyzickou energii, zvedněte židli za sedátko a potěžkejte ji. Potom ji položte zpátky na zem. Zaměřte pozornost na nejvyšší bod opěradla a znovu židli zvedněte za sedadlo. Pokud jste se správně soustředili, židle vám bude připadat lehčí. Bez ohledu na to, jak si tento jev vysvětlujete, pravdou je, že když musíte něco zvednout, bude se vám to zdát snazší, když soustředíte pozornost na nejvyšší místo předmětu nebo dokonce na vzduch nad ním.

-------------

MANAWA - Okamžik síly je v současnosti

Prostředí a okolnosti této chvíle jsou přímým odrazem našeho současného mentálního a fyzického chování. Díky paměti můžeme zvyky těla a mysli přenášet ze dne na den, ale každý den se tvoří nové a každý návyk může být v kterémkoliv přítomném okamžiku změněn - přestože to není vždy snadné. Geny nepodmiňují to, kým jste nebo co se děje s vaším tělem. Z nesmírných zdrojů svých genů vybíráte ty znaky, které nejlépe odrážejí vaše současné přesvědčení a záměry. Ani vaše rodiče nebo výchozí společenské zázemí nemají nic společného se současnými podmínkami, ale souvisejí pouze s tím, čemu o nich věříte a jak na toto přesvědčení reagujete. Podle toho, do jaké míry v současné chvíli měníte sebe - své myšlenky a chování - měníte svůj svět.
Někteří lidé jsou bohužel uzavřeni v minulosti, budoucnosti nebo někde jinde ze strachu a zloby. Pocit viny, zášť a starosti je vyhánějí z přítomnosti a brání jim užívat radosti života. Velkou část strachu a zloby rozptýlíte přesunem soustředění na smyslovou přítomnost, ovšem lidé, kteří usoudili, že přítomný okamžik je nebezpečné místo, s tím budou mít větší problémy.
Když věnujete stále větší pozornost vjemům svých smyslů, můžete pocítit zvýšenou smyslovou citlivost, vnímání energie proudící uvnitř i vně vás, důkladnější vnímání toho, co se děje kolem vás... výrazně zvýšené vnímání snové kvality fyzické reality a zřetelné vnímání ve snu. Něco z toho vás může vyděsit svou neobvyklostí a něco může způsobit záplavu radosti. Polovičatá snaha vás však pravděpodobně znudí. Šamanské pochopení této praktiky je obsaženo ve významu havajského slova 'ano: přítomný okamžik, semeno, podobnost, mírumilovnost, respekt, svatý, posvátný, intenzivní oheň.

ALOHA - Milovat znamená být šťastný

Projevy lásky v některých písních vypadají jako příznaky nedostatku vitamínů (nespavost, stažený žaludek, nechutenství, roztřesená kolena, bušení srdce, zpocené dlaně, horečka, zimnice a podobně).
V havajštině je jejich význam velmi jasný a poskytuje užitečný návod, jak milovat a být milován. Havajským ekvivalentem je aloha. Kořen alo přeložíme jako "být s, sdílet život, zde a nyní" a kořen oha jako "zalíbení, radost". Překlad celého aloha tedy zní: "Milovat znamená být s někým šťastný". Z toho plyne, že láska existuje do té míry, dokud jste s předmětem své lásky šťastni. V každém vztahu k osobě, místu nebo věci vychází štěstí z lásky a smutek ze strachu, zloby, pochybností.
Výtky zabíjejí vztahy. Chvála je naopak buduje a obnovuje, protože pochvala je skutkem lásky - díky níž jsme šťastní - vztah očišťuje a posiluje.
Vaše ku je živé, vnímá a reaguje. Když je kritizujete, ku má pocit napadení a snaží se bránit, proto stáhne svaly. Tím vyvolá napětí a potlačí vnímání, paměť a proudění energie, oslabí vás a sníží odolnost vůči nemocem a nehodám. Jedna drobná kritika nezpůsobí velkou škodu, ale zvyk být sebekritický ano.
Když kritizujete nebo chválíte některou část světa kolem sebe, dochází ke třem věcem. Zaprvé platí, že vaše ku na základě druhého principu nerozlišuje mezi vámi a vaším snem, takže ať kritizujete jinou osobu, deštivý den, své auto nebo vládu, ku si kritiku vezme osobně a vyvolá napětí v těle. Když některou z těchto věcí chválíte, ku vám poděkuje a tělo se uvolní. Zadruhé, na základě třetího principu, dojde k tomu, že vlastnost nebo okolnost, na kterou se soustředíte, má tendenci se zesilovat. Když kritizujete člověka, který si vašeho úsudku považuje, kritika, jakkoliv dobře míněná, bude posilovat chování, jež odsuzujete. Pokud se ta osoba zlepší, stane se to navzdory vaší kritice, ne díky ní. Jestliže však člověku na vašem názoru nezáleží, kritika ho prakticky neovlivní. Ovlivní však vás. Když někoho pochválíte, pomůžete posílit to, co se vám líbí, bez ohledu na to, zda se zajímá o váš názor, nebo ne, protože ku vždy reaguje směrem k lásce. Zatřetí, podle pátého principu, každá kritika zvýší váš odstup a sníží vnímání toho, co kritizujete, takže si nakonec můžete vytvořit představu, která neodpovídá originálu. Chvála naopak zvyšuje vnímání toho, co chválíte, a tím rozšíří váš růst v mnoha směrech.

MANA - Všechna síla vychází z nitra

Když si lidé začnou pohrávat s myšlenkou, že jsou tvůrci vlastního života, často se domnívají, že do něj nezasahuje nikdo jiný. Z extrémní představy, že nemají žádnou moc, přejdou do druhého extrému, že mají všechnu moc. Naopak. Každý má moc vytvářet svůj život. V každé situaci nebo události tvoří své zážitky všichni zúčastnění. Všichni mají stejnou moc.
Není bez zajímavosti, že jeden ze základních významů slova mana neboli moc je "autorita". Modlitby, kouzla ani afirmace nebudou k ničemu, když je budete pronášet s úzkostnou nadějí nebo představou, že kouzlo je obsažené ve slovech samotných. Klíčem k vědomému tvoření, ať už s použitím slov, představ nebo pocitů, je sebevědomá autorita.

PONO - Měřítkem pravdy je účinnost

Mnozí lidé mají zpočátku s tímto principem problémy, protože ho zaměňují za rčení, že účel světí prostředky. Ve skutečnosti je jeho význam opačný, totiž že prostředky podmiňují výsledek.
Každý problém má víc než jedno řešení. Přesto se lidé k dosažení svého cíle často upnou k jedné metodě, procesu, technice nebo plánu, a když nefunguje, vzdají se. Pokud je cíl důležitý, neměli byste se nikdy vzdát, pouze změnit přístup.

---------------

Prakticky všechno, co děláme, způsobuje stres a je to naprosto přirozené. Myšlenky, emoce, fyzická aktivita, jídlo, prostředí - to vše přirozeně vyvolává stres. Ovšem neustálý stres je nepřirozený. Život plyne v opakujícím se koloběhu - stres - napětí - uvolnění - relaxace - stres a tak dále. Když jsou uvolňovací a relaxační části cyklu potlačovány, stres a napětí stále rostou. Jakmile napětí ze stresu dosáhne určité úrovně, která se u jednotlivců liší, fungování těla začne selhávat. Zde mluvíme o fyzickém těle, ale stejná koncepce platí pro vztahy, společnost a přírodu.
Zdrojem stresu je rezistence, havajsky ku'e, což znamená "stát stranou". Přirozená rezistence je tendence zachovávat návyky a držet se paměťového modelu. Přirozená rezistence napomáhá zdravému běhu života, při němž věci mají sklon dodržovat své vzory, ale jsou dostatečně pružné, aby se přizpůsobily změně.

Koncepce spočívá v tom, že přetvořením modelu a změnou zakončení ve výsledku dáváte svému ku novou vzpomínku na událost, čímž ku přiměje změnit stav těla ve shodě s novou verzí toho, co se stalo. Čím dříve po události postup provedete, tím dříve se tělo dostane zpět do harmonického stavu. Jeden muž týden po kurzu na svém dvorku za domem stavěl plot. Najednou se bolestivě uhodil kladivem do palce. Místo, aby kladivo upustil a, jak je zvykem, poskakoval, mačkal si palec a nadával, vzpomněl si na přednášku o opakování modelu se změněným koncem a dokončil máchnutí kladivem, aniž by se dotkl palce. Tuto akci opakoval zhruba sedmnáctkrát. Tou dobou ho palec mírně brněl a on pokračoval v práci. Když ji dokončil, podíval se na prst a neměl tam modřinu ani otok a nic ho nebolelo.

Roláda a sendvič

Někteří lidé uvázli v návyku kritizovat natolik, že neznají jiný způsob, jak přispět ke změně u sebe i u jiných. Pokud k nim patříte, nezoufejte, protože náležíte mezi většinu. Řešením je kritizovat, jestliže musíte, ale jinak.
Roláda odkazuje na obrácení obvyklého modelu kritiky, kdy po zhodnocení kladů následuje výtka. Jako v případě: "To je krásná malba, ale na oblohu jste použil příliš červené." Pro lepší výsledek větu obraťte: "Myslím, že jste na oblohu použil příliš červené barvy, ale je to krásná malba." Důvodem pro to je zakončení pochvalou, protože vzhledem k napětí a uvolnění těla pochvala neutralizuje kritiku - především u mluvčího, ale do velké míry také u posluchače, který bude tím pádem přístupnější pomoci.
Sendvič vypadá podobně, jen tentokrát začnete pochvalou, vyslovíte kritiku a opět skončíte pochvalou. Například: "To je krásná malba, přestože na obloze je příliš červené, ale moc se mi líbí, jak jste zachytil vlny." Takový přístup povzbudí uvolněnější přijetí kritiky a sklon ke změně, kromě toho pomůže uvolnit stres.

Laskavé světlo la'a kea

La'a kea je havajský výraz pro "posvátné světlo" odkazující na dobré věci představované denním světlem, jako sluneční svit, znalosti a pocit štěstí. V šamanské praxi se také používá ve významu aury nabité slunečním svitem, znalostí a pocitem štěstí.
Když chcete použít světlo lásky k léčení na dálku, obklopte se světlem v různých barvách (nebo jejich symbolech) a každé přiřaďte jinou instrukci. Pokud již máte oblíbený systém barev, využijte ho. Zde je můj seznam:
Bílá / průzračná - "Pouč!" (při léčení se používá, aby pomohla zvýšit sebepoznání a spojení s vyšším já, nebo když se žádná jiná barva nezdá vhodná)
Červená / růžová - "Vyčisti!" (pomáhá při odstranění mentálního a fyzického napětí a omezení, vhodná k upevnění vztahů ve skupině)
Oranžová / broskvová - "Soustřeď se!" (podporuje soustředění pozornosti a energie)
Žlutá - "Koncentruj!" (pomáhá zbavit se starostí, zášti, pocitu viny, odstranit váhavost, zvýšit důslednost a posílit radost z přítomného okamžiku)
Zelená - "Žehnej!" (přispívá k posílení sebeúcty, uznání, přátelství, lásky a pocitu štěstí)
Modrá - "Posil!" (zvyšuje spirituální a fyzickou sílu, sebedůvěru a vnitřní autoritu)
Fialová - "Pomáhej!" (vytváří spirituální a fyzickou harmonii, naladění na záměr a prosperitu, napojení na ostatní se společným cílem)
Pokud si přejete, přidejte černou - "Absorbuj!". Ta může být využita k pohlcení a přetvoření negativismu. Šedá - "Neutralizuj!" napomáhá k vyvážení přemíry jakéhokoliv druhu. Stejným způsobem jako s bílou barvou můžete zacházet s barevnou duhou. Když si barvy a pocity, které navozují, vyzkoušíte na sobě, použijte je na lidi, místa věci, na kterých vám záleží.
1cc533be57_94125256_o2 (1).jpg
28.09.2015 23:37:10
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one