Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Piers Vitebsky: Svět šamanů

Piers Vitebsky: Svět šamanů  - obrázek

Piers Vitebsky: Svět šamanů - obrázek

Práh, 1996, překlad Josef Hegner, Bohuslav Šnajder
Mladý aljašský Eskymák byl dlouho obchodně na Sibiři. Jeho otec se začal strachovat a požádal vesnického šamana o pomoc. První šaman vyslal vzduchem na ostrov, ze kterého mladík naposledy poslal o sobě zprávu, barevný korálek. Po návratu korálek šamanovi pověděl, že na místě viděl kolem stanů rudé skvrny podobné krvi, a proto bude mladík nejspíše mrtev. Druhý šaman si ostrov představil díky své jasnozřivosti a také zpozoroval jeho rudé zbarvení. Asatchaq, mocný šaman z vedlejší vesnice, který byl na návštěvě, se rozhodl na ostrov zaletět. Dal si svázat vzadu ruce, z podpaždí mu vyrostla křídla a po odstavení lampy vzlétl otvorem ve střeše na cestu k Sibiři. Při oblétání skupiny stanů na pobřeží si všiml jiného šamana s podobně svázanýma rukama, letícího proti němu. Asatchaq se pokusil získat od šamana informace, týkající se zmizelého mladíka. Slova se však proměnila v plameny, šaman se obrátil a letěl pryč. Oba pak krátce oblétali vesnici. Asatchaq se bál, že bude napaden, a tak raději zamířil do tábora, kde mladík údajně zmizel. Když se podíval horním stanovým otvorem, uviděl mladíka odpočívat. Šaman tedy vsunul obličej do otvoru, aby ho mladík mohl později identifikovat. Let byl natolik namáhavý, že po návratu do stanu mladíkova otce nedokázal sestoupit na zem a stále poletoval ve vzduchu. Nakonec se zhroutil a upadl do bezvědomí. Když se probral, řekl: "Šamani tě podvedli. Viděl jsem tvého syna odpočívat ve stanu. Otvorem jsem mu ukázal svou tvář." Příštího dne se mladík vrátil a přiznal Asatchaqovi: "Včera v noci jsem nemohl usnout. Při pohledu nahoru jsem spatřil přelud - tvou tvář."

Po návratu ze Sibiře, kde vyhledal hostitelova syna, se stal Asatchaq ve své části Aljašky slavný. Byl právě na návštěvě s manželkou, když po ledu přijel ze Sibiře na saních tažených psy jiný šaman. Dozvěděl se o Asatchaqovi a rozhodl se s ním utkat. Večer předváděl sibiřský šaman svou dovednost. Uřízl si jazyk, část spolknul a zbytek předhodil psům. Pak si vydloubl oko, celé ho snědl až na duhovku, kterou také hodil psům. Vítr, foukající přes vchod, přinesl s sebou část jeho těla. Sibiřan začal bubnovat a lampy zhasly. Svolal své duchovní pomocníky. Asatchaqiho žena se cítila na pokraji smrti. Asatchaq ji začal oživovat, zatímco Sibiřan se vychloubal, že může zabít, koho si zamane. Asatchaq vyňal svůj kikituk, prošel kolem místnosti a zastavil se u každé nemocné osoby. Přinutil figurku před každým nemocným zaskřípat zuby, což byla standardní léčebná metoda. Když sibiřský šaman nedával pozor, Asatchaq jej několikrát prudce bodl kikitukem do zad. Příští odpoledne se dozvěděl, že Sibiřan je mrtev. Místní vesničané věděli, že ve své vlasti už mnohokrát zemřel a po několika dnech opět ožil, a proto Asatchaq ponechal pro jistotu kikituka v šamanově těle půl měsíce a teprve potom jej vytáhl.

Eskymáčtí šamani z Aljašky u sebe nosí figurky zvířat, jako je hranostaj nebo lasička, a považují je za neobyčejně mocné předměty. Figurky vyřezávají ze dřeva nebo z kosti. Šaman může kikituk nosit ve svém kožešinovém kabátci, na těle, v podpaží nebo je přechovává v ústech. Své pacienty uzdravuje vysláním figurky, která pokouše duchy útočící na pacienty. Může ji také vyslat na svého nepřítele, jemuž se provrtá tělem až k srdci a zabije ho. (Lowenstein, 1992)

-----------------------

Na makrokosmické úrovni tedy putuje šaman po Ose světa, kterou na mikrokosmické úrovni znázorňuje sloup nebo otvor ve stropě. Následující příklad vztahu makrokosmos – mikrokosmos pohledem inuitského šamana názorně ukazuje, jak lze z praktických důvodů toto vnímání rozšířit o množství dalších prvků a do lidského světa tak přenést kompletní model „nebeské struktury“: Jeden starý inuitský šaman, který se už nemohl fyzicky hýbat, vyjádřil tuto tělesnou neschopnost symbolicky předěláním vnitřku svého iglú na mapu kosmu. Zvýšená podlaha představovala pevninu, zem pod ní se proměnila v moře a ledové bloky nad hlavou symbolizovaly nebesa. Okno ve stěně sloužilo jako slunce a dveřní otvor jako měsíc. Uvnitř svého iglú pohyboval šaman různými předměty jako ve vesmíru, a tak vlastně mohl cestovat, kdykoliv potřeboval například určit, kde se nachází zvěř nezbytná pro život komunity. Starý šaman tímto způsobem vytvořil svůj vlastní „domácí“ mikrokosmos, do něhož transponoval základní elementy a rozměry makrokosmu.

Následující ukázka je z iniciace sibiřského šamana Dyukhadeho, který žil ve třicátých letech dvacátého století mezi Nganasany v severozápadní Sibiři. - Stal jsem se šamanem ještě předtím, než jsem se narodil. Mé matce se zdál sen, v němž se stala ženou ducha neštovic. Po probuzení oznámila rodině, že příští narozené dítě bude šamanem. Matka pak otěhotněla. Když jsem vyrostl, onemocněl jsem a tři roky churavěl. Během dlouhé nemoci mě duchové vláčeli různými tmavými místy, máchali mne ve vodě, pálili v ohni. Na konci třetího roku jsem pro okolní svět zemřel a proležel tři dny bez jediného pohnutí. Třetího dne, kdy mě už chtěli pohřbít, jsem se konečně znovu probral k životu. V těchto třech dnech proběhlo mé zasvěcení. Dosáhl jsem středu moře a uslyšel hlas, který pravil: Svůj dar získáš od Pána vod. Tvé šamanské jméno bude alka.Vyšel jsem z vody a na břehu spatřil nahou ženu, která ležela na boku. Byla to Paní vod. Začal jsem sát její prs a ona řekla: Mé dítě tedy konečně přišlo. Ať pije do sytosti, neboť zakusilo jistě velikou nouzi a je vyčerpané. ... Manžel Paní Vod, Veliký Pán podsvětí, mi oznámil, že projdu stezkami všech nemocí. Přidělil mi hranostaje a myš jako průvodce a společně jsme se vydali na cestu do podsvětí. Mí společníci mne přivedli k vyvýšenině, na které stálo sedm stanů. Lidé uvnitř jsou kanibalové, varovali mě. Přesto jsem vešel do prostředního stanu a na místě pozbyl zdravého rozumu. Uvnitř seděli Páni neštovic. Vyřízli mi srdce, hodili ho do velkého kotle a začali vařit. Ve stanu jsem nalezl i Pána bláznovství, v jiném stanu Pána pomatení a v dalším Pána hlouposti. Procházel jsem kolem stanů a poznával různé lidské nemoci. Pak jsem došel na pobřeží nekonečného moře, kde rostlo jen pár stromů a nízká tráva. Na obzoru jsem spatřil sedm plochých útesů. Doplul jsem k prvnímu z nich, vystoupil na něj a on se doširoka rozevřel. Objevily s v něm zuby jako medvědí tesáky a obrovská jeskyně. Já jsem kámen, který zatěžuje zemi. Prohlásila skála. Svou vahou přidržuji zeleň země, aby ji vítr neodfouknul. Druhý útes se rovněž doširoka rozšklebil a řekl: Nechť si všichni lidé, křtění i nekřtění, vezmou ze mne kámen a vytaví z něj kov. Takto se postupně otvíraly všechny útesy a prozrazovaly, jak jich může lidstvo využít. Sedm dnů jsem se nemohl od útesů odtrhnout a naslouchat jejich radám. Potom jsem prošel otvorem do nitra jedné skály. Uvnitř seděl nahý muž a rozdmýchával oheň měchem. Nad ohněm visel obrovský kotel, velký jako polovina země. Když mě muž spatřil, vytáhl obrovské kleště a pevně mě uchopil. Vzal mou hlavu, uštípl ji, mé tělo rozřezal na kousíčky a vhodil je do kotle. Tam mé tělo vařil po tři roky. Pak vyndal mou hlavu, položil ji na kovadlinu, bušil do ní kladivem a ponořoval ji do studené vody, aby zchladla. Odstavil z ohně ohromný kotel s mým tělem a obsah přelil do jiné nádoby. Všechny mé svaly oddělil od kostí. Když byly všechny kosti odděleny od mého masa, kovář mi sdělil: Tvůj morek se proměnil v řeku. A já skutečně spatřil řeku a v ní plavaly mé kosti. Pohleď, jak tvé kosti odplouvají! řekl kovář a začal je kleštěmi z vody vytahovat. Když všechny ležely na břehu, kovář je složil dohromady a ony se obalily masem. Mé tělo získalo zpět svou podobu. Stranou zůstala ležet jediná věc – má hlava. Vypadala jako lebka medvěda. Kovář ji obalil masem a připojil k trupu. Pak jsem znovu vypadal jako člověk a měl i své původní vzezření. Před odchodem mi kovář vydloubl oči a nasadil nové. Železnými prsty propíchl uši a pravil: Budeš umět naslouchat a rozumět řeči rostlin. V okamžení jsem se ocitl na vrcholku hory a brzy se probudil ve vlastním stanu. Vedle seděli mí rodiče a ustaraně si mne prohlíželi.

V 19. století byli šamani pokládáni za podvodníky a šarlatány, kteří podvádí své kmenové spolubratry. Na počátku 20. století byli naopak pokládáni za duševně nemocné, neurotické osoby a ozývaly se názory, že duševně zdravý člověk se šamanem nemůže stát.

Šamanismu se, stejně jako ostatním náboženským proudům v komunistických zemích, nevyhnuly čistky, které se z důvodu neexistence šamanských sakrálních staveb obrátily rovnou na šamany samotné. Šamanismus byl pokládán za nejprimitivnější formu náboženství a feudální pověru, kdy šaman vykořisťuje své spoluobčany pro vlastní prospěch.

Tomáš Dvorník: FUNKCE DVOU REALIT V ŠAMANISMU
http://is.muni.cz/th/179465/ff_b/diplomova_prace__T.DVORNIK.txt

---------------------------------

Jedna z předních současných autorit na šamanismus, britský antropolog Piers Vitebsky, se přiklání k názoru, že šamanismus je jev obecnější povahy a že určité podobnosti v různých částech světa jsou signifikantní. Když mluví o latinskoamerickém šamanismu, dodává: „Podobnost se sibiřským šamanismem je nejsilnějším důkazem pro trvalou platnost šamanských myšlenek a idejí, které přežívají v nejrozličnějších koutech světa, bez ohledu na složení společnosti a historické epochy“. V mayském světě nacházíme mnohé z prvků, které tradičně spojujeme s pojmem šamanismus: oduševnělý kosmos, přímý kontakt s božstvy či duchy, vícevrstvý svět, cestování duše, pomocní duchové, proměna ve zvíře, iniciační nemoc, sňatek s duchovním partnerem, užití snů a vtělení, čarování a léčení, věštění apod. I mayský svět je neobyčejně různorodý; zmíněné prvky se vyskytují v různé konstelaci, v jedné komunitě daný prvek je, v jiné nikoli. Jaký je ten „bytostný“, nechme na šamanech samotných. Ani při vědomí kulturní rozmanitosti, ani při akceptaci nativních termínů však není nutné vzdávat se kriticky užívaného pojmu šaman. Nechme pojem žít, aniž bychom mu vnucovali bytí.

http://antropologie.zcu.cz/maysky-samanismus-v-teorii-a-v-praxi-pojem-saman-mezi-bytim-a-nebytim

10.03.2012 14:03:24
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one