Stanislav Vašina: Čtenářský deníček

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo - obrázek

Luis Eduardo Luna: Vegetalismo - obrázek

Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie

DharmaGaia, 2002, překlad Jiří Salzmann

Všichni autorovi informátoři příležitostně nebo pravidelně používají ayahuasku za účelem diagnostikování a nebo léčení nemocí, eventuálně k provádění jiných šamanských úkolů, jako je třeba komunikování s duchy rostlin, zvířat nebo lidských bytostí - mrtvých i živých - cestování do vzdálených míst, hledání ztracených předmětů, věštění atd. Tento nápoj, jehož užívání bylo pod různými jmény zaznamenáno na mnoha místech regionu (na orinockých pláních, v pacifických nížinách a amazonském deštném pralese), se zde vyrábí vařením pralesní liány z čeledi Malpighiaceae, Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb) Morton, a listů malého stromu Psychotria viridis Ruiz & Pavon (Rubiaceae - čeleď mořenovitých). Jako přísady se používají i jiné rostliny. Jak uvidíme, ty jsou samy o sobě výjimečně důležité v procesu šamanského učňovství.

Rostliny využívané při přípravě ayahuasky náleží ke skupině, kterou vegetalisté nazývají doctores, jelikož se věří, že mají ducha, od něhož se experti učí léčit a od kterého dostávají magický hlen a magické popěvky a melodie. Ty jsou základním nástrojem šamanských praktik vegetalistů. Mnoho z těchto rostlinných učitelů se používá jako přísady ayahuasky, neboť jejím prostřednictvím lze kontaktovat duchy těchto rostlin, a oni tak mohou projevovat své léčebné vlastnosti.

Kosmologie vegetalistů je ponořena do obecného, animistického, amazonského náboženského prostředí různých indiánských kmenů, které existovaly a stále existují na teritoriu Amazonie. Příroda je oduševnělá duchovními silami, které si při komunikaci s lidskými bytostmi osvojují teriomorfní a antropomorfní vlastnosti.

Většina obyvatelstva peruánské Amazonie žije v malých sídlech podél řek v bezprostředním kontaktu s přírodou. Dokonce i lidé žijící ve velkých městech, jako jsou právě Iquitos nebo Pucallpa, jsou dosud v neustálém spojení s venkovským životem. Mnoho lidí má své pralesní zahrady či menší zemědělské usedlosti nedaleko od města nebo má příbuzné, kteří žijí na vesnici. Mnoho lidí střídá venkovský a městský způsob života či se teprve nedávno z vesnice do města přistěhovalo. Pouze velmi nepočetná vyšší střední a nejvyšší vrstva - mnoho z těchto lidí do regionu přišlo z pobřeží nebo z oblasti sierry - vede život, který je téměř plně odloučen od okolní přírody.

Stále je pevně zavedená víra v duchovní bytosti žijící v džungli, ve vodě a v mnohem menší míře i ve vzduchu. Tyto bytosti zasahují často i negativním způsobem do lidských životů. Lidé z Amazonie byli - a stále jsou - vystaveni mnohdy násilnému zavádění nových sociálních a ekonomických ustanovení, nových náboženských směrů a moderních technologií. Tyto změny měly s určitostí ohromný dopad na duchovní svět místních obyvatel, kteří s velkou poddajností do svého světonázoru zahrnovali množství nejrůznějších duchů nejrozmanitějšího vlivu a působení, což záviselo zejména na stupni asimilace.

Duchové si mohou osvojovat formu různých zvířat (často neobyčejných proporcí), indiánských či mestických šamanů, černochů, cizích spekulantů, kaučukových bossů, princezen ze západních pohádek, andělů s meči zdobenými křesťanskou symbolikou, důstojníků armády, známých lékařů apod. Dokonce také, jak můžeme vidět na obrazech Pabla Amaringa, zvláštních bytostí ze vzdálených planet a solárních systémů.

V této knize se autor věnuje relativně podrobnému popisu šamanismu, jak jej praktikují mestičtí obyvatelé peruánské Amazonie. Existuje zde zřejmá kontinuita s šamanismem domorodých etnických skupin z oblasti horní Amazonie. Nadále se uchovává několik podstatných prvků: představa, že některé rostliny a zvířata mají mocné duchy, od kterých lze odvozovat vědění a sílu; dále myšlenka, že chceme-li se od těchto rostlin učit, je nezbytné dodržovat přísné stravovací návyky a sexuální odloučení, a že tyto rostliny mohou být použity jako nástroj k prozkoumávání přirozených i nadpřirozených sfér; přesvědčení, že bádání v těchto sférách přináší určitá nebezpečí, že novic potřebuje duchy, aby ho chránili před nadpřirozenými ataky; představa, že je možné manipulovat se sny a halucinacemi; idea, že vědění a síla jsou koncentrovány v magické substanci, kterou mají vegetalisté ve své hrudi, a že jsou dále obsaženy v magických zpěvech a melodiích, které se tito učí od duchů; představa, že nemoc je zapříčiněna působením duchů či zlomyslných čarodějů, že je jakýmsi patogenním duchem projevujícím se v materiální formě (hmyz, kousek kosti, jehla či ostří) a v této podobě může být odvrácena prostřednictvím magických rostlin a melodií, pacientovou očistou tabákovým kouřem a vytažením zlomyslného ducha z nitra pacienta za pomoci blahodárných duchů, kteří dlí v expertově magické substanci.

Jednou ze základních představ je ta, že vegetalisté přijímají různé rostlinné duchy, kteří jim umožňují přivtělit si jejich určité vlastnosti. Jsou to jednak vlastnosti odpovídající jejich materiálním projevům, jako schopnost vydržet prudké deště a záplavy a na druhé straně ty vlastnosti, které souvisejí s antropomorfní a teriomorfní transformací. Rostlinní duchové jsou tak schopni novice zavést do různých sfér, což závisí na jejich formě - jsou ptákem, hmyzem, rybou apod. Vodní rostliny umožní novici, který je užije, vstoupit do podvodního světa. Trnitý strom umožňuje použití svých trnů jako zbraně, k obraně i ke způsobování zranění.

Přisvojení vlastností rostlin má dva základní hmotné projevy: magický hlen, který má expert usazen ve své hrudi, a magické melodie, které jsou též symbolicky ukryty na prsou, neboť odtud se údajně vyvíjejí a rostou jako větvičky stromu. Pod vlivem ayahuasky nebo jiných psychotropních rostlin jsou různé druhy hlenu viditelné ve své "reálné" formě. Magické melodie se díky synestetickému působení ayahuasky také vizualizují. Ještě jiným projevem duchů jsou magické šipky. To je také důvod, proč ve skutečnosti hovoříme o nemoci jako o vniknutí ducha. Amazonský spirituální svět se zdá být světem neustálých transformací.

Je zde i tradice. Ta však není nějakým statickým fenoménem, pouhým pozůstatkem minulosti. Mestický šamanismus je vysoce dynamický. Neustále se přizpůsobuje okolnostem, je otevřen výpůjčkám nových kulturních prvků, které byly do oblasti uvedeny. Strážní duchové mohou mít formu elektrického úhoře, velké anakondy, různých ptáků, černého býka, anděla s mečem, mořské panny, ozbrojeného vojáka, bojovníka, mimozemské bytosti... Mestičtí šamani mohou ve svých vizích cestovat na zádech mravence nebo se sami stát hmyzem, aby mohli probádat dno jezera nebo řeky. Nebo mohou být taxíkem či lodí, anebo dokonce létajícím talířem, jak to popisoval malíř Pablo Amaringo.

Zde popisovaný šamanismus koresponduje s určitým typem expertů (vegetalistas), kteří jsou silně spojeni s vesnickým prostředím. Všichni v mládí pracovali v džungli, učili se poznávat pralesní flóru a faunu a byli v bezprostředním kontaktu s příslušníky amazonských etnických skupin. Jiní experti jsou propojeni s městským prostředím. V jejich praktikách jsou obsaženy navíc i prvky související zejména s náboženskými představami, které nemají v této části světa svůj původ - s rozenkrucianismem, gnosticismem nebo dokonce s východními naukami. Některé z amazonských elementů byly přeměněny nebo úplně zapomenuty.

V praktikách vegetalistů vidí autor jakéhosi ducha zbloudilého pralesního lovce. Každý jde sám za sebe. Rostlinoznalci jsou vysoce individualističtí, ale přesto jsou neustále propojeni nerozeznatelnou sítí, jež spojuje experty, kteří vycházejí z různého kulturního dědictví, napříč geografickými regiony a dokonce hranicemi. Jejich individualismus se obzvláště odráží v magických zpěvech či melodiích (icaros). Každý z nich má své vlastní magické melodie, které se naučil přímo od duchů rostlin. Když je na sezení přítomno několik takových expertů, každý z nich zpívá své magické písně. Jestliže však někdo z nich své icaro dosud nemá, pak se nepokouší sledovat magickou melodii žádného z přítomných mistrů. Autor líčí, jak pozoruhodné bylo sezení, na němž jsem se zúčastnil a kterého se zúčastnilo několik mých hlavních informátorů. Zatímco don Emilio něžně pískal své icaro, don Manuel Ahuanari zpíval v kečujštině tichou a smutnou píseň a don Alejandro a don José Coral energicky zpívali svá icaros směsicí různých jazyků, to vše v jeden okamžik. To je úplný opak toho, co párkrát viděl na ayahuaskových sezeních mladých expertů z měst. Don Sergio například při ceremoniálu působil jako dirigent velkého sboru. Všichni přítomní zpívali stejnou píseň. To samé lze najít i u brazilských kultů, v rámci kterých se kolektivně (velkým počtem lidí) užívá ayahuasca (Santo Daime). Členové kultu na ceremoniích jednohlasně zpívají vybrané písně (himnos). Mezi členy UDV (Uniao do Vegetal), také v Brazílii, se často používá místo živého zpěvu magnetofonová nahrávka.

Ačkoli je v této knize role ayahuasky a její užívání zdůrazňováno, je třeba připomenout, že je pouze jednou z několika rostlin, které patří do kategorie rostlin-učitelek. Další z nich, tabák, je určitým způsobem mnohem významnější než ayahuasca. Tabák se totiž považuje za prostředníka mezi rostlinoznalcem a jinými rostlinnými duchy. Don Emilio říkává: "Bez tabáku se nemůže užívat žádná jiná rostlina." Tabák očišťuje tělo a vyhání choroby. Johannes Wilbert o tom na základě výpovědi jednoho šamana napsal: "Umožňuje mu vidět svého ducha a spolu s ním dobro nebo i zlo, které z šamana vychází. "Tabák je zároveň potravou duchů (muerrayas; duchové dona Josého, kteří žijí na konci světa, se živí pouze nektarem z tabákových květů). Tabák je na ayahuaskových sezeních vždy přítomen.

Rostliny, které se používají jako učitelé, mají dvojí funkci. Mohou být použity jako léčivé rostliny na různá onemocnění, anebo jako rostlinní učitelé v případech, kdy jsou splněny zvláštní podmínky (dodržování předepsané diety a sexuální odloučení). Naneštěstí je o šamanském použití většiny takovýchto rostlin známo jen velmi málo.

Nové generaci vegetalistů vážně chybí znalosti flóry a fauny, a to zejména kvůli postupnému procesu destrukce přirozeného prostředí. Mnoho druhů ptáků a jiné zvěře je vidět čím dál tím vzácněji. Experti vždycky říkali, že ten, kdo se chce opravdu učit, musí najít místo netknuté rukou člověka. Bude vhodné zde citovat Whittena, který poukazuje na vědomosti domorodých obyvatel o jejich ekosystému:

Znalost tohoto všeobecného systému existuje ve specifických kosmologických strukturách nejvýznamnějších symbolů, které spolu s potřebnými vizemi a znalostmi umožňují těmto domorodým lidem široce a svobodně komunikovat o dynamických proměnách jejich ekosystému s ohledem na klíčové duchovní bytosti.

Znalost ekosystému je částečně zakódována v některých magických zpěvech, které vegetalisté zpívají. Tyto melodie a jejich texty se ztratí, jestliže si nikdo nedá tu práci s uchováním alespoň některé jejich části. Šamanismus s největší pravděpodobností přežije, ale zřejmě ztratí jeden ze svých charakteristických rozměrů - to, že je pevně spjat s amazonským prostředím.

Jestliže se teď chceme zamyslet nad terapeutickými aspekty rostlinoznalectví (vegetalismo), uvedu několik poznatků. Vzpomeňme si na rozdíly, které vegetalisté činí mezi jednotlivými typy, resp. stavy lidského těla. Podle nich existuje cuerpo sencillo, což je tělo osoby, jež vede normální, běžný život a je vystavena ohrožení nadpřirozenými útoky, to znamená nemocemi. Cuerpo preparado má člověk, který své tělo posiluje užíváním rostlin, zatímco cuerpo danado je tělo nemocného člověka zasaženého magickou šipkou, setkáním se zlým duchem nebo čarodějnictvím. Ve druhém zmiňovaném stavu nalezneme myšlenku preventivní medicíny. Nejlepším způsobem, jak proti nemoci bojovat, je vůbec neonemocnět. Ayahuasca a jiné rostliny-učitelky se mohou užívat právě z tohoto důvodu - nebo také při uzdravování. Jestliže si však rostliny člověka "vyberou" a on plně dodržuje předepsaná doporučení, odhalí mu určitou část vědění. Moudrost a zdraví jdou ruku v ruce. Pokus o získání obou - zdraví i moudrosti - otevírá dveře ostatním věcem.

Myšlenka o dodržování zvláštní diety je nahlížena jako sine qua non k tomu, aby se člověk mohl stát jak expertem na rostliny, tj. aby získal moudrost a sílu, tak i člověkem, který se dokáže uzdravit z nemoci, tj. obnovit svůj dobrý zdravotní stav. Pouze prostřednictvím očištění přísně dodržovanou dietou je jedinec schopen kontaktu s nadpřirozeným světem, dokáže se učit od rostlin a obnovovat své fyzické zdraví. Všichni vegetalisté se domnívají, že dodržování diety znamená jakýsi druh moudrosti. Doslova se shodli na tom, že během dodržování předepsané diety pracovala jejich mysl odlišně. Dokázali pozorovat a lépe si věci zapamatovat, dokonce se změnila vůně jejich těla. Něco je vedlo k přímějšímu zkoumání přírody. Měli srozumitelné sny, ve kterých pokračovali v procesu učení se. Všichni zdůrazňovali, že během takové diety vůbec nezeslábli. Naopak, ačkoli ztratili na váze, jejich tělo bylo mnohem silnější. Tím dokázali přestát složité podmínky života v pralese, dieta byla pro ně prevencí před chorobami.

Prakticky stejnou dietu pacientům vždy předepisují specialisti v případech závažných onemocnění, zvláště způsobil-li nemoc nadpřirozený zásah. Dieta se pojímá jako přirozená cesta k obnovení rovnováhy, neboť napomáhá vypuzení patogenního ducha či substance. Zároveň je díky ní člověk otevřen blahodárnému působení rostlin a zvířecích duchů. Také je běžná představa, že je expert díky ayahuasce schopen uvnitř těla vidět příčinu nemoci nebo dokonce vidět pacientovo tělo jako pod rentgenem. Pacienti někdy dovedou vizualizovat příčinu nemoci, ba i nemoc samotnou (autoskopie). Takové případy by jistě zajímaly ty, kteří se zabývají vztahem mezi imunitním systémem a psýché. Jeanne Achterbergová ve své píše:

Nedávné výzkumy ukazují, že imunitní systém je pod přímou kontrolou centrálního nervového systému, zvláště těch sfér mozku, které souvisejí s přenosem obrazu těla.

Je důležité zvážit, jaké důsledky může mít pro pacienta to, že zná příčiny své nemoci. Uleví si od napětí, a tím snad i umožní vlastnímu organismu, aby učinil opatření vedoucí k odstranění choroby. Vegetalista obvykle nabízí chudým pacientům - což je v této oblasti většina lidí - více psychologické podpory než západní lékař, jenž má zpravidla velmi málo času, požaduje vysoké peněžní částky a nutí své pacienty, aby navštěvovali zdravotnická zařízení, která jsou jim zcela cizí. Vegetalista často zve své pacienty do vlastního domu, dokonce i na dlouhou dobu, poskytuje jim konzultace, jeví zájem o finanční a emocionální problémy svých pacientů, baví je svými příběhy, dokonce jim nabízí něco, co bychom nazvali formou rodinné terapie. Všechny tyto složky hrají v léčebném procesu svou roli.

Když berou pacienti ayahuasku pod dohledem svého experta, často obecně posuzují svůj život, který vedou. Součástí jejich představy o zdraví a nemoci je ptát se, proč je člověk nemocný a také "proč zrovna já", a to je třeba si zapamatovat. Zdá se, že ayahuasková sezení mají pro mnoho lidí terapeutickou hodnotu, ba i v případě, kdy netrpí nějakou určitou chorobou nebo psychickou poruchou. Mnoho lidí si chce očistit tělo a mysl. Vegetalisté se uchylují k ayahuaskovým sezením dokonce i v případě léčby alkoholismu, s nímž často zacházejí jako s chorobou, kterou někdo způsobil. Alkoholismus je jedním z největších problémů lidí žijících v této oblasti Amazonie, a to jak mezi domorodými etnickými skupinami, tak i u mestického obyvatelstva. Je paradoxní, že užívání ayahuasky, které se vždy provádí v přísně kontrolovaných podmínkách, bylo v minulosti pronásledováno. Dosud na něj establishment nahlíží s nejvyšší nedůvěrou, zatímco průmyslovou výrobu piva, která v Amazonii jen kvete a způsobuje mnoho lidského utrpení, v oficiálních turistických brožurách považují za znamení pokroku tohoto regionu.

Peruánská Amazonie, stejně jako amazonské oblasti patřící do jiných zemí, prožívá velké změny. Vliv moderních technologií je znát takřka na každém kroku. Hluk aut, motocyklů a elektrických strojů vyrušuje amazonský duchovní svět. "Duchové hluk nesnášejí," řekl jednou don Sergio. Přestože klid přehlušuje rachot letadel brázdících noční nebe, magické zpěvy nadále umožňují vegetalistům cestovat do míst, kam západní technologie dosud nedosáhla - do sfér duchů, do světa, který sice akceptuje divy moderní doby, ale zároveň je obklopen minulostí a budoucností.

http://www.dharmagaia.cz/index.php?pg=knihy&kt=luna&tp=bk&sb=&ic=106
29.07.2008 00:09:48
stanislav vasina
TOPlist
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one